BCH Đoàn Thanh Niên

Nguyễn Việt Dũng

– Chức danh: Bí thư
– Điện thoại: 0378888686
– Email: nguyendungdhnl@gmail.com

 


Dương Văn Quân

– Chức danh: Phó Bí thư
– Điện thoại: 0971 528 949
– Email: duongquan93pytn@gmail.com

 


Hoàng Ninh Chi

– Chức danh: Phó Bí thư
– Điện thoại: 0918.022.866
– Email: ninhchi28@gmail.com

 


Nguyễn Huy Tùng

– Chức danh: UV BTV
– Điện thoại: 0973 891198
– Email: huytung@bafu.edu.vn

 


Bùi Thanh Phú

– Chức danh: UV BTV

– Điện thoại: 0818 061 293
– Email: thanhphubnk47@gmail.com

 


Lê Minh Thu

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 0389 924 826
– Email:

 


Đặng Thu Huyền

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 0989 166 158
– Email: thuhuyen95.nl@gmail.com

 


Vũ Mạnh Trường

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 098 825 0884
– Email: truongvu23@gmail.com


Trần Thị Trinh

– Chức danh: UV BCH
– Điện thoại:  037 525 8457
– Email: trinhtran220295@gmail.com


Hoàng Thị Quế Anh

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 0354 625 959

– Email: queanhhoang.3010@gmail.com


Nông Anh Tuấn

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 0982 702 795

Email: anhxtanh319@gmail.com


Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 0368 914 561

Email: huyenthx99@gmail.com


Nguyễn Ngọc Ánh

Chức danh: UV BCH

Điện thoại:

 Chu Thị Kim

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 0365 296 404

Email: chuthikim1999@gmail.com


Phạm Tiến Thắng

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 0868 775 599

Email: thangpttybg@gmail.com