BCH Đoàn Thanh Niên

Đàm Thuận Minh Bình

– Chức danh: Bí thư
– Điện thoại: 01687 136 888
– Email: damminhbinh@gmail.com

 


Nguyễn Việt Dũng

– Chức danh: Phó Bí thư
– Điện thoại: 01684 102 899
– Email: nguyendungdhnl@gmail.com

 


Nguyễn Thị Nga

– Chức danh: Phó Bí thư
– Điện thoại: 0986688060
– Email: binhan8060@gmail.com

 

 


Trần Thành Long

– Chức danh: UV BTV
– Điện thoại: 01655 400 750
– Email: longtt@bafu.edu.vn

 


Nguyễn Văn Tuấn

– Chức danh: UV BTV

– Điện thoại: 0974 803 807
– Email: nguyentuan.bd43@gmail.com

 


Lê Trung Dũng

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 0945799268
– Email: letrungdung3868@gmail.com

 


Nguyễn Tuấn Cường

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 01634 134 686
– Email: tuancuong.vfu@gmail.com

 


Vũ Mạnh Trường

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 098 825 0884
– Email: truongvu23@gmail.com

 


Dương Văn Quân

– Chức danh: UV BCH
– Điện thoại:
– Email:


Bùi Phương Thùy

– Chức danh: UV BCH

– Điện thoại: 0915 542 985

– Email: phuongthuydhnl@gmail.com


Phạm Thị Quyên

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 01636743817

Email: Quyenpham.cntp@gmail.com

 


Bế Văn Ân

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 0968338033

Email: bevananbg@gmail.com

 


Nguyễn Văn Bình

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 01659246991

 Bùi Mạnh Trí

Chức danh: UV BCH

Điện thoại:


Dương Trọng Tài

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: